Cognitive Impairment and Risk Factors in Elderly People Living in Fluorosis Areas in China

A certain low dose of fluoride intake may play a potential protective rather than harmful role in cognitive functions; however, high fluoride exposure is a potential risk factor for cognitive impairment.

Mang Li 1 & Yanhui Gao1 & Jing Cui1 & Yuanyuan Li 1 & Bingyun Li 1 & Yang Liu1 &
Jing Sun1 & Xiaona Liu1 & Hongxu Liu1 & Lijun Zhao1 & Dianjun Sun
Biol Trace Elem Res (2016) 172:53–60
DOI 10.1007/s12011-015-0568-0

 

Read Full Abstract